Whistleblowing

Co je to whistleblowing?

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jde tedy o nástroj, který vede k omezování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání.

Slovníček pojmů

Výraz

Definice

Nekalé jednání

Protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně jednání, které porušuje právní předpisy EU vymezené Směrnicí. Za splnění těchto předpokladů může jít o korupci, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále pak zneužití pravomocí, a činnosti, které slouží k zakrytí výše uvedených jednání.

Oznamovatel

Fyzická osoba, která dává podnět/oznámení o nekalém jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s vykonávanou prací nebo obdobnou činností. Typicky jde o současné i bývalé zaměstnance, osoby pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, spolupracující OSVČ a jejich zaměstnance, členy orgánů obchodních společností.

Příslušná osoba 

Osoba příslušná za celý průběh šetření, která se bude podanými oznámeními zabývat, prošetřovat je a dávat zpětnou vazbu všem zainteresovaným subjektům, včetně oznamovatele a vedení. Tato osoba je řádně poučena a zachovává přísnou důvěrnost.

 

Podání podnětu 

Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Do oznámení je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici. Anonymní podání nebudou šetřena. Interní podání oznámení lze provést následujícími způsoby:

ELEKTRONICKY

OSOBNĚ ČI TELEFONICKY

  • Osobně příslušným osobám, k zastižení na adrese Zašovská 264, Valašské Meziříčí, nebo telefonicky příslušným osobám na jejich telefonní čísla
  • Zdeňka Pokorná (tel. 736 529 729)
  • Martina Holub Urbánková (tel. 736 196 579)

 

Postup šetření oznámení 

Veškerá oznámení budou posuzována příslušnou osobou objektivně, důvěrně, nestranně a důkladně. Není-li zákonem stanoveno jinak, je příslušná osoba povinna o skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu této činnosti, zachovávat mlčenlivost.

Oznamovateli bude příslušnou osobou do 7 dnů zasláno potvrzení o přijetí oznámení a zároveň bude poučen o lhůtě pro posouzení oznámení. V potvrzení o přijetí oznámení příslušná osoba zároveň poučí oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, ochraně důvěrnosti, obsahu podání a následném způsobu posuzování jeho oznámení. Potvrzení příslušná osoba oznamovateli nezašle, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozumíván, případně pokud by zasláním potvrzení mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele. V případě telefonického či osobního podání bude oznamovatel poučen ústně.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost přijatého oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých je možné tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů – nejvýše však dvakrát. (ledaže oznamovatel požádal, aby vyrozuměn nebyl, případně pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele). 
V případě, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako neúplné, osloví oznamovatele se žádostí o doplnění informací potřebných pro řádné prošetření.

Při prošetřování oznámení je kladen důraz na ochranu identity oznamovatele a též na ochranu osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

 

Vyhodnocení šetření

Pokud bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, bude na základě tohoto oznámení zahájen proces přijetí nápravných opatření, jehož cílem bude odstranění protiprávního stavu, na který oznamovatel upozornil.  

Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Toto vyrozumění řádně zdůvodní.

Pokud nejde o oznámení ve smyslu Směrnice, příslušná osoba o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele a doporučí mu, jak s oznámením dále naložit (např. na koho se s oznamovanými skutečnostmi obrátit).

 

Ochrana oznamovatele

Je vyloučeno, aby byl oznamovatel v souvislosti s podaným oznámením jakkoli postihován. Takové jednání by bylo považováno za tzv. odvetné opatření, jež je přísně zakázáno a nebude tolerováno. Ochrana se vztahuje nejen na oznamovatele, ale spolu s ním i na širší okruh osob vymezený Směrnicí, jako jsou například osoby oznamovateli blízké. 

Před odvetnými opatřeními nebude chráněna osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. 

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK.️

×

Budete přesměrování na webovou stránku blocktechnology.eu

Tento produkt nabízí společnost BLOCK Technology a.s., která je členem skupiny BLOCK®.


Zůstat na webu