Profil firmy

O nás

"Creating conditions"

Jsme respektovanou nadnárodní skupinou firem BLOCK®, která působí v mnoha zemích světa již od roku 1991. Realizujeme investiční celky s náročnými technologiemi (HIGH technologie) a vysokou kvalitou prostředí (clean rooms).

Profilujeme se jako projekční, inženýrská a dodavatelská/realizační firma se zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro řízení a realizaci staveb. Svým zákazníkům nabízíme komplexní služby v projektové přípravě, výrobě, výstavbě i následném servisu. Naše řešení garantují optimalizaci investičních i provozních nákladů a kladou důraz na důslednou ochranu životního prostředí.

Realizujeme stavby pro farmacii a biotechnologii, zdravotnictví, vědu a výzkum, mikroelektroniku, automotive a jiné průmyslové stavby s clean room technologiemi.

Naše realizace jsou podpořeny vlastním výrobním programem. 

 

     
 
 

        

     
 
 

   

 


 

Filozofie

"Perfect results need perfect conditions"

Víme, že perfektní výsledky vyžadují perfektní podmínky, a proto je naší filosofií vytvořit pro Vaši práci dokonalé prostředí a podmínky, na které se můžete plně spolehnout, a díky kterým se můžete na svoji práci maximálně soustředit.

 

Strategický cíl a mise

Naším strategickým cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj skupiny BLOCK®. Cesta k dosažení našeho cíle začíná uvědoměním si podstaty toho, proč  tady jsme – naším posláním:

„Vytváříme podmínky pro realizaci Vašich vizí. Jsme Vám spolehlivým partnerem.“

 

Vize

Vize je cesta, kterou se musí ubírat všechny budoucí kroky, aby bylo možné docílit dlouhodobě udržitelného rozvoje:

 • Být první volbou pro naše zákazníky již při tvorbě jejich záměru.
 • Být kreativní při zachování efektivity našich procesů.
 • Inspirovat okolí, být součástí úspěchu.
 • Značka BLOCK® je založena na zodpovědném přístupu ke svému okolí.

 

Uznávané hodnoty

Hodnoty na cestě k dlouhodobě udržitelnému rozvoji ukazují směr a pomáhají se v každém okamžiku správně rozhodnout. Hodnotami skupiny BLOCK® jsou:

 • Zodpovědnost
 • Spolehlivost
 • Odbornost
 • Loajalita

 

Politika kvality

 • Základním cílem je spokojený zákazník.
 • Společnost klade důraz na proces neustálého vzdělávání svých zaměstnanců, kteří následně poskytují kvalitní služby zákazníkům.
 • Trvale zlepšujeme účinnost našich procesů.
 • Našim zákazníkům poskytujeme řešení v souladu se současnými trendy, jakými jsou například 3D projektování či zpracování informačního modelu budovy (BIM).
 • Cíleně dodáváme naše služby v evropském standardu kvality.

 

Politika ochrany životního prostředí

Skupina BLOCK® není ve svých činnostech výrazným znečišťovatelem životního prostředí. 

Ve své činnosti a v realizaci svých projektů bude v následujícím období:

 • Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí. Aplikujeme tyto požadavky do všech pracovních činností společnosti.
 • Udržovat a zlepšovat procesy související s ochranou životního prostředí. 
 • Preventivními opatřeními minimalizovat možná znečistění životního prostředí.
 • Udržovat, případně aktualizovat vypracované havarijní plány.
 • Informovat veřejnost a zaměstnance o programech a dosažených cílech v oblasti ochrany životního prostředí – prostřednictvím www stránek.

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Dodržujeme platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aplikujeme tato ustanovení do všech oblastí působení společnosti.
 • Trvale zlepšujeme procesy související s BOZP.
 • Vedeme zaměstnance k dodržování a prosazování závazků stanovených v této politice.

 

 


 

Historie

Akciová společnost BLOCK a.s. byla založena v roce 1991 českými fyzickými osobami. Od svého založení se orientuje na komplexní dodávky technologických staveb s požadavkem na čistotu výrobních prostor, dodávky médií a tepelnou techniku a klimatizaci.

Po svém založení se firma začala intenzivně rozvíjet. V roce 1993 pracovalo v jednotlivých střediscích projekce, inženýringu, klimatizací a dodávek technologií 32 zaměstnanců. V současné době pracuje ve společnosti BLOCK a.s. více jak 200 zaměstnanců, čímž se řadí mezi středně velké společnosti v rámci České republiky.

Pro zajištění kvalitních služeb postupně vzniklo sdružení firem BLOCK®, které dnes čítá 2 výrobní a 3 organizační dceřiné společností. V rámci sdružení firem BLOCK zajišťujeme výrobu našich komponentů a systémů a poskytujeme komplexní dodávky a služby ve všech oblastech naší působnosti.

Jedním s důležitých momentů naší společnosti bylo v roce 1997 získání certifikátu jakosti ISO 9001 od společnosti Lloyds Register, dále titulu Bezpečný podnik (2004) a v roce 2007 schválení certifikátu podle standardů systému environmentálního managementu ISO 14001 (Lloyd’s Register Quality Assurance). V roce 2002 získala společnost Certifikát utajované skutečnosti, jenž vydává Národní bezpečnostní úřad ČR.  V roce 2009 pak Osvědčení o autorizaci v oboru analýz, měření a testování, dále v roce 2011 certifikace systému managementu BOZP OHSAS 18001:2007.

V roce 2004  k nabídce firmy přibylo kompletní řešení Izolátorové technologie.

Z důvodu maximálního zefektivnění chodu celé firmy rozhodlo představenstvo společnosti o změně organizační struktury společnosti. Tato změna byla realizována s platností od 1. 3. 2009.

 

     
 

 


 

 

Certifikace

 

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Společnost BLOCK a.s. je od roku 1997 držitelem certifikátu řízení jakosti výroby a služeb ISO 9001 a je schopna trvale poskytovat služby a produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků.

Od roku 2007 je schválen společností Lloyd’s Register Quality Assurance certifikát podle standardů systému environmentálního managementu ISO 14001. Zahrnuje projektování, inženýring, dodávání a řízení výstavby průmyslových staveb, včetně technologií s uvedením do provozu. To vše pro všeobecnou, elektrotechnickou, chemickou, potravinářskou a farmaceutickou výrobu, rovněž zpracování urbanistických řešení a architektonických návrhů staveb, včetně inženýringu občanské výstavby.

V roce 2011 jsme získali také certifikát ISO 45001, který specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; zdokonalovat bezpečnost v podniku; vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele a proaktivě zlepšuje výkony v oblasti BOZP.

Identifikační číslo certifikátu 10377860, platnost do 30.11.2021

 

PDF ke stažení zde ˃

 

 

 

 

Bezpečný podnik

Osvědčení „Bezpečný podnik“ v souladu s požadavky ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007.

Od roku 2004 jsme i držitelem certifikátu BEZPEČNÝ PODNIK, který dokládá funkčnost, transparentnost, účinný a ekonomicky efektivní model řízení bezpečnosti naší společnosti odpovídající požadavkům směrnic EU. Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce ČR.

Program Bezpečný podnik je založen na zásadě, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí programu řízení jakosti každé úspěšné firmy. Naplnění požadavků programu přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě a vyšší produktivitě práce.

Evidenční číslo certifikátu 13/20/BP, platnost do 1.6.2023

 

PDF ke stažení zde ˃

 

 

 

Osvědčení o autorizaci - Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT)

Odbor analýz, měření a testování (Odbor AMT) společnosti BLOCK získal jako autorizovaná laboratoř v oblasti ochrany veřejného zdraví na základě provedeného odborného a QMS auditu prodloužení OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI podle zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví). Držiteli tohoto osvědčení jsme od roku 2009.

Osvědčení vydal Státní zdravotní ústav v Praze 10, pověřený Ministerstvem zdravotnictví k provádění autorizace. Odbor AMT je laboratoří, způsobilou provádět činnosti v rozsahu podle dále uvedených autorizačních setů:

 • B3 - Měření vláknitého prachu a tříd čistoty vnitřního prostředí staveb
 • B4 - Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí staveb
 • H5 - Zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí

 

Číslo Osvědčení o autorizaci A0150100121, platnost do 4.2.2026.

 

PDF ke stažení zde ˃

 

 

Certifikáty vztahující se ke konkrétním výrobkům naleznete v e-katalogu jako součást dokumentace daného výrobku.

Certifikáty vztahující se k materiálům naleznete v e-katalogu jako součást dokumentace výrobků, na kterých je daný materiál použit.

 

 


 

Členství v asociacích

 

Abychom vám byli schopni nabídnout co nejkvalitnější služby, podporujeme neustálé vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců a s tím související jejich členství v organizacích.

 

 

ISPE asociace - The International Society for Pharmaceutical Engineering

(Mezinárodní společnost farmaceutických inženýrů)

 • Členy jsou fyzické osoby.
 • Pracujeme podle zásad správné inženýrské praxe a aplikujeme nejnovější poznatky, které získáváme z členství v ISPE.
 • IISPE je společnost farmaceutických profesionálů, kteří mají expertní znalosti a vytváří vysoce kvalitní, cenově efektivní GMP řešení. Členové ISPE získávají široké a mnohostranné výhody, které zvyšují jejich znalosti o farmaceutickém průmyslu, umožňují jim spojit se s podobnými profesionály po celém světě a získávají možnost řešit GMP a regulatorní problematiku. Dostávají nástroje a zdroje, které jim dovolují profesní růst.

https://www.ispe.org/

 

 

 

VIP 3000

 • Členy jsou fyzické osoby.
 • Asociace Verein Interessengemeinschaft Pharmabau VIP3000 e.V. je zaměřena na podporu všech technologií souvisejících s plánováním a realizací moderních farmaceutických průmyslových areálů, čistých prostor a souvisejících specializovaných prostor. Propaguje nové znalosti z oboru a podporuje jejich implementaci. Zahrnuje oblasti: farmaceutické procesní technologie, výstavbu výrobních budov vhodných pro farmaceutický průmysl, služby ve stavebnictví a servisu.

Asociace VIP 3000 - PDF ke stažení ZDE

 

 

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Firmy, které jsou členy této asociace, deklarují vysokou kvalitu svých výrobků a služeb. Cílem asociace je podpořit expanzi všech jejich členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvětovém exportu. Díky informacím a zkušenostem členů představenstva se i začínající kvalitní dodavatelé mohou za podpory AVDZP prosadit na vysoce konkurenčním trhu zdravotnické techniky a služeb.

Hlavní pozornost asociace je zaměřena na rozvoj oboru, podporu marketingu členských firem, podporu vzdělávání zaměstnanců členských firem a informování v oblasti legislativy a jakosti.

http://www.avdzp.cz/index.html

 

 

Swiss Clean Room Concept

Swiss clean room concept je společenství odborníků na farmacii ve Švýcarsku.

Jedná se o organizaci, která pravidelně během roku pořádá školení a tréninkové kurzy na tématiku farmacie přímo v Bazileji (srdce farmacie ve Švýcarsku) a dvakrát do roka pořádá „Event“ kde jsou pozváni zákazníci. Součástí této události jsou malé výstavní stolky pro účel prezentace dodavatelů a soubor přednášek na různá témata.

https://www.swisscleanroomconcept.ch/

×

E-katalog byl přesměrován na stránky firem skupiny BLOCK®.️